Zimowe Posiedzenie Opolskiego Zespołu PDO


W dniu 29 stycznia 2024 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się Zimowe Posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Opolski Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora SDOO w Głubczycach w sprawach realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu Pan dr inż. Kazimierz Pyziak. Sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2023 roku przedstawiła dyrektor SDOO w Głubczycach dr Marta Bednarczyk. Pozostałą część w formie prezentacji wyników plonowania gatunków zarówno ozimych jak i jarych, kwalifikacji polowych oraz informacji o nowych odmianach przedstawili Dyrektor Stacji Marta Bednarczyk oraz Inspektor Oceny Odmian Adam Skórka. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie ustaleń dotyczących Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa opolskiego na rok 2024 oraz doborów do doświadczeń z roślinami jarymi.

Zaktualizowane „Listy” obejmują 93 odmiany w 12 gatunkach roślin gospodarczo ważnych na obszarze województwa opolskiego.OODR Łosiów, Zimowe Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO. Przywitanie uczestników posiedzenia przez prezydium
OODR w Łosiowie, Uczestnicy zmiowego Posiedzenie WZ PDO
OODR w Łosiowe, głosowanie członków WZ PDO nad doborem odmian dla jęczmienia jarego.
Omówienie agendy Posiedzenia przez Dyrektor Stacji Martę Bednarczyk