RYS HISTORYCZNY         Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach powstała w 1973 roku po zlikwidowanej w Szonowicach k/Raciborza. Położona jest na Płaskowyżu Głubczyckim 285 m npm i reprezentuje najlepsze gleby, wytworzone z utworów lessowatych województwa opolskiego (kompleks pszenny bardzo dobry i pszenny dobry). W wieloleciu średnia temperatura wynosiła 8,40C (w okresie wegetacji 13,70C), a opady 638,3mm (w okresie wegetacji 450,1mm).

          Początkowo była Stacją lokatorską na gruntach PTR Głubczyce, podległą SDOO w Pokoju. W 1977 roku przejęła w zarząd 25,5 ha pola, na którym stworzono płodozmian doświadczalny. W 1978 roku wybudowano od podstaw bazę Stacji, która obejmuje budynek administracyjno – mieszkalny, stodołę selekcyjną, szopo – warsztat, garaże i szklarnię parapetową na pow. ok.1ha. W 1997 roku przyjęto od ANR dodatkowo 23,5 ha pola i aktualnie powierzchnia Stacji wynosi 49,92 ha, w tym 48,99 UR (44,57 ha stanowi płodozmian doświadczalny). W 2003 roku została gospodarstwem pomocniczym COBORU, a w 2011 roku, po zmianie organizacyjnej Oddziałem Terenowym Agencji Wykonawcze i właścicielem majątku.

          Stacja prowadzi badania WGO z roślinami rolniczymi. Od 1998 roku jest równocześnie jednostką koordynującą wojewódzki program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim i w związku z tym realizuje badania PDO z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych i nadzoruje tą działalność w pozostałych punktach (OODR Łosiów, HR Smolice O/Bąków, HZ Zamarte O/Stare Olesno). Ponadto prowadzi usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą. Średnie roczne zatrudnienie wynosi 10 osób.