POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE


Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (województwa),tj.samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w Unii Europejskiej, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze wspólpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”.

Koordynacją systemu PDO na szczeblu centralnym zajmuje się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, a najważniejsze ustalenia zapadają podczas posiedzeń Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO (organ opiniodawczy i doradczy dyrektora COBORU)

Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora COBORU.

Korzyści z realizacji PDO
  • Pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie.
  • Systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian i przydatności do uprawy w kraju, jak i różnych jego rejonach, a także przy stosowaniu różnych poziomów agrotechniki.
  • Ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy.
  • Regulacja dopływu do krajowego rolnictwa odmian roślin, zarówno z Krajowego rejestru, jak i  ze Wspólnotowych katalogów odmian.